Charakterystyka szkoły 

  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobczycach kształci słuchaczy na podbudowie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum (wówczas obowiązuje ich 3 letni okres nauki w liceum) oraz zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci 3-letnich zawodówek mają możliwość 2-letniej nauki w liceum).
  2. W programie nauczania występują takie przedmioty jak: język polski, język angielski, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia i informatyka. Nie ma tak zwanych „michałków”. Czyli w szkole nie będzie religii, wychowanie fizycznego, muzyki czy plastyki.
  3. Liceum kształci w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się przez 2 weekendy w miesiącu (z reguły co drugi weekend) w piątki od 16 do 20 i w soboty od 8 do 15.
  4. W szkole obowiązują zasady oceniania właściwe dla szkół dla dorosłych. Dlatego nie ustala się ocen z zachowania, można wyznaczać egzaminy poprawkowe a zaliczenia dokumentuje się w indeksach.
  5. Zajęcia w szkole mają charakter konsultacji, to znaczy nauczyciele prowadzą wykłady i nie pytają słuchaczy jak w szkołach młodzieżowych. Pod koniec każdego semestru uczący zadają słuchaczom tematy prac semestralnych, które ci wykonują samodzielnie w domu. Zaliczenie prac semestralnych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych. Z kolei zdanie egzaminów semestralnych jest warunkiem zaliczenia semestru.
  6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest również wymagana minimum 50 % frekwencja na zajęciach, chociaż słuchacze jako dorośli nie muszą usprawiedliwiać swojej nieobecności.

        Statut  szkoły

Uwaga OSTRZEŻENIE